Tenstadalen Bild 4

TENSTADALEN

Tensta

Projekt Tenstadalen

Stockholms stad har utvecklat Tenstadalen med nya platser för aktivitet och lek för alla åldrar. Belysningen har förbättrats och parken har fått bättre tillgänglighet. Gång- och cykelbanorna har breddats och förbättrats.

Efter ombyggnationen finns det nu gräsytor för spontanidrott, picknickställen, fotbollsplaner, koloniområden och pulkabackar. Genom hela dalen går en parkväg som förgrenar sig och ansluter till omkringliggande bostadsområden. Ett cykelstråk går genom dalen i öst-västlig riktning och Bällstaån slingrar sig genom den östra delen av dalen via två större dammar.

I projektet har man även tagit hänsyn till att förbättra den biologiska mångfalden i parken genom att plantera blommor och blommande buskar.

I den branta söderslänten finns plats för nya aktiviteter så som en lång rutschbana, en parkourpark och löparbanor i uppförsbacke. En lång trappa går från Tenstavägen och ner till parken. På platsen finns även en grillplats.

 

 

Tenstadalen Bild 1

Vår roll i uppdraget

Build Sweden verkade som byggledare genom hela projektet. Uppdraget är en del av projektet ”Grönare Stockholm” vilket omfattade ett större parkområde, med byggnation av flera lekytor med bland annat en parkourbana, en lång rutschkana och en löparbana i uppförsbacke. Vidare byggdes en stor pergola, grillplatser, breddning av gång- och cykelbana, belysningsarbete och flertalet planteringar.

 

Beställare: Stockholms stad, Trafikkontoret

Entreprenadkostnad: 30 miljoner kr

Status: Projektet är avslutat

 

(Foto: Lennart Johansson)

Tenstadalen Bild 3

Utsikt från toppen av gradängerna i trä i slänten.

(Foto: Lennart Johansson)

Tenstadalen Bild 2 (1)

Gång- och cykelbanor har breddats.

(Foto: Lennart Johansson)

Tenstadalen Bild 6

Buskar har planterats i en blandning av gruskross och biokol.

(foto: Lennart Johansson)

Tenstadalen Bild 7
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe