220303 Svea Olshammarsg Illustration Nordvast

FOKUS HAGSÄTRA/ RÅGSVED

Projekt Fokus Hagsätra / Rågsved

I området Hagsätra/ Rågsved planerar Stockholms stad att bygga cirka 3000 - 4500 nya bostäder med ett särskilt fokus på social hållbarhet. Det betyder att det skapas bättre stadsdelar för alla, till exempel genom att det finns stor variation av bostäder och aktiviteter, och att det är jämställt och tryggt för alla. Projektet vill till exempel utveckla parkerna, gångstråken och centrumen i både Hagsätra och Rågsved.

Cityplanner Overgripande1

Vår roll i projektet

Build Sweden ansvarar för Stockholms stads hela genomförandeorganisation. Build Sweden har samordnade roller samt byggledningen för genomförandet av stadens entreprenader, i såväl exploateringsområden, gator och torg samt runt centrumbyggnader.

 

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Status: Projektet är pågående

 

 

 

Visionsbild: Tengbom.

Nytt utseende för byggnaden på entrétorget vid tunnelbanan. 

220127 Ikano Tunnelbanan

Fokus Hagsätra/Rågsved - 5 områden

Området har delats in i fem delområden:

Hagsätra Centrum / Ormkärr, Rågsvedsvägen, Hagsätravägen, Bjursätragatan och Älvsjöbadet. 

 

Område rosa: 

Stockholms stad planerar  att bygga 470 nya bostäder och en utveckling av Västra Hagsätra med Hagsätra centrum och ca 240 nya bostäder i Ormkärr. 

 

Område blått:

Vid Bjursätragatan planerar staden cirka 335 nya bostäder och ca 430 nya bostäder längs med Bjursätragatan samt en utveckling av Rågdalen. I området planeras även en idrottshall i en egen detaljplan. 

På Bjursätragatan som byggs av Familjehem planeras 108 hyresrätter i två vinklar. Syftet är att skapa mer liv, rörelse och en ökad trygghet på Bjursätragatan. I anslutning till lägenheterna planeras en entréplats med plats för aktiviteter och möten. 

 

 

Hagsatraragsved

Område lila:

Stockholms stad planerar ca 520 bostäder, verksamhetslokaler, skola och förskola i anslutning till Hagsätravägen. Den nya bebyggelsen ska bidra till att omvandla Hagsätravägen till en mer levande stadsgata med möjlighet till service och verksamhetslokaler. Merparten av bostäderna är tänkta att upplåtas som hyresrätter.

I planen ingår också att utveckla Hagsätra idrottsplats för att locka ytterligare besökare från olika bakgrund och stadsdelar. Även tillgängligheten till angränsande naturområden ska förbättras.

I planen ingår också att utreda förutsättningarna för en gång- och cykelbro över Nynäsbanan och Magelungsvägen. Bron ska bidra till att stärka kopplingarna till de omkringliggande stadsdelarna Älvsjö, Bandhagen, Högdalen och Rågsved.

 

Orange område: 

Arbetet med detaljplaner för Rågsvedsvägen inleds under 2023 som tidigast. Preliminärt blir det 2-3 olika projekt i området. 

 

Grönt område: 

Planeringen för området runt Älvsjöbadet startar tidigast under 2023. 

 

 

Hagsatraragsved
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe