Urban Axel Vy

KISTA ÄNG

Om Kista äng

I området mellan Torshamnsgatan i norr och Kista Alléväg i söder, skapas en ny stadsdel, Kista äng. Kista äng växer fram etappvis.

Totalt byggs cirka 1600 bostäder, fördelade på bostadsrätter, hyresrätter samt studentbostäder, en skola för cirka 1000 elever samt 12 förskoleavdelningar. 

Områdets gator utformas som stadsgator. Torshamnsgatan som en grön boulevard med generösa trottoarer där storskaliga trädrader avgränsar gångtrafik från cykel- och biltrafik. Dubbelriktade cykelbanor och möjlighet till kantstensparkering planeras på båda sidor av gatan.

Generellt ska gatorna i Kista äng ha en finmaskig gatustruktur. De ska bidra till en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö samtidigt som de ska möjliggöra god trafiksäkerhet för alla. Generösa trottoarer ger möjlighet till uteserveringar och handel för verksamheter i husens bottenvåningar. 

(Illustration: Nyréns Arkitektkontor)

 

Kvarter6

Vår roll i projektet

Build Sweden ansvarar för hela genomförandeproduktionen i projektet, där det ska byggas cirka 1600 bostäder, en skola för 1000 elever samt 12 förskoleavdelningar. 

Uppdraget omfattar byggledning för stadens entreprenader och samordning av byggherrarnas exploatering inklusive kransamordning, logistik och övergripande BAS-U. Samt ansvar för Stadens genomförandeorganisation.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Projektbudget: 500 miljoner kr

Status: Projektet är pågående

220520 Illustrationsplan Med Byggaktorer

Torgytor i projekt Kista äng

  • Centrala torget blir Kista ängs centrala punkt med generösa ytor och plats för större möten och aktiviteter. 

  • Entrétorget planeras vid korsningen Kista Alléväg och den nya centrala stadsgatan. Torget är tänkt som entré och mötesplats från Kista centrum och kantas av lokaler i husens bottenvåningar.

  • Hörntorget planeras vid korsningen Kista Alléväg och Borgarfjordsgatan. Bottenvåningen i hörnet får lokaler så att det kan bli mer liv i stadsrummet.

En kilformad stadspark skapas centralt mellan Kista Alléväg och Torshamnsgatan. Parken växlar karaktär från anlagd stadspark till mer vildvuxet skogsparti i samklang med den topografiska stigningen mot nordväst. I parken planeras sittgradänger, rutschbanor och terrasser med olika innehåll. Platser skapas för sittplatser, utegym och lek med lekskulpturer av naturkaraktär. 

(Illustration: Landskapslaget)

Centrala Torget Vy Mot Skolan 900

Kista utvecklingsprojekt

Stadens förberedande arbeten startade 2019 och första byggherren tillträde i januari 2022. Första inflyttningen är planerad till januari 2025 och fram tills dess kommer cirka 1000 personer och 20 byggkranar vara igång samtidigt i projektet.

Perspektiv Entrétorget

(Illustation: White Arkitekter)

Kvarter3

Vy från stadsradhusgatan.

(Illustration: ÅWL Arkitekter)

Kvarter7
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe