Etapp Brofastet Flygbild 2021 (1)

BROFÄSTET

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

I Stockholm ligger Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, området sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

Bathusparken I Brofastet 02

Vår roll i projekt Brofästet

Brofästet ligger vid Husarviken mellan etapperna Norra 2 och Kolkajen. Redan på 1600-talet fanns här en bro för resenärer norr om Stockholm. I samband med utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden uppförs på samma plats en gång- och cykelbro över Husarviken.

I detaljplanen byggs ca 560 lägenheter, lokaler i bottenplan och två förskolor. 

Etappen byggs med flerbostadshus i en uppbruten struktur. Våningshöjden varierar mellan 2 och 10 våningar, där byggnaderna trappas ner mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken.

Build Swedens roll omfattar byggledning av påldäck, gator och ledningar och samordning mellan 9 byggherrar som totalt bygger 560 lägenheter fördelat på tre kvarter.

Build Sweden hade även hand om byggledningen gällande all finplanering inom detaljplan Brofästet. Projektet omfattade bland annat finplanering av gator och parker med beläggningar, trädplanteringar, murar, bro, bryggor och terrasser.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 150 miljoner kr

Status: Projektet är avslutat

Etapp Brofastet Och Tillfallig Park

Båthusparken

Kasper Dudzic Båthusparken DJI 0844
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe