Kista Äng

Kista är inne i ett intensivt utvecklingsskede. I området norr om företagsområdet och i närheten av Kista gård och Kistahöjden skapas en ny stadsdel, Kista Äng, som ligger mellan Torshamnsgatan i norr och Kista Alléväg i söder.

Build Sweden ansvarar för hela genomförande produktionen i projektet där det ska byggas cirka 1600 bostäder, varav cirka 950 bostadsrätter, 400 hyresrätter samt cirka 240 lägenheter för cirka 400 studenter i en blandning av enskilda boenden samt kompisboenden. En skola för 630 elever samt 12 förskoleavdelningar planeras i området. Totalt tolv servicelägenheter och två gruppbostäder med tolv respektive sex lägenheter planeras i området.

Kista Alléväg och Torshamnsgatan och områdets nya centrala gata utformas som stadsgator. Torshamnsgatan som en grön boulevard med generösa trottoarer där storskaliga trädrader avgränsar gångtrafik från cykel- och biltrafik. Dubbelriktade cykelbanor och möjlighet till kantstensparkering planeras på båda sidor av gatan. Generellt ska gatorna i Kista Äng ha en finmaskig gatustruktur. De ska bidra till en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö samtidigt som de ska möjliggöra god trafiksäkerhet för alla. Områdets nya stadsgata blir ett urbant stråk som i sin tur ingår i ett större sammanhängande stråk. Tillsammans kan de bli ett viktigt och levande stråk i Kista. Där sker biltrafiken på de gåendes villkor. Generösa trottoarer ger möjlighet till uteserveringar och handel för verksamheter i husens bottenvåningar. Det här centrala stadsrummet kantas av verksamheter och service och leder in mot områdets centrum.

Tre torg som är tänkta att ge möjlighet till olika sorters stadsliv planeras:

  • Centrala torget blir Kista Ängs centrala punkt med generösa ytor och plats för större möten och aktiviteter. Torget är tänkt att bli allmänhetens mötesplats i Kista Äng och det ska vara lätt att komma hit.
  • Entrétorget planeras vid korsningen Kista Alléväg och den nya centrala stadsgatan. Torget är tänkt som entré och mötesplats från Kista centrum och kantas av lokaler i husens bottenvåningar.
  • Hörntorget planeras vid korsningen Kista Alléväg och Borgarfjordsgatan. Bottenvåningen i hörnet får lokaler så att det kan bli mer liv i stadsrummet.

En kilformad stadspark skapas centralt mellan Kista Alléväg och Torshamnsgatan. Parkens växlar karaktär från anlagd stadspark till mer vildvuxet skogsparti i samklang med den topografiska stigningen mot nordväst. Naturen är tänkt att sparas helt på andra sidan den befintliga gångvägen. I parken planeras sittgradänger, rutschbanor och terrasser med olika innehåll. Platser skapas för sittplatser, utegym och lek med lekskulpturer av naturkaraktär. Parken som anläggs för Kista Äng ingår i ett större grönt stråk.