Norra Djurgårdsstaden är ett av Sveriges största stadsbyggnadsprojekt och är ett stort exploateringsområde i Stockholms innerstad där marksanering, infrastruktur och byggnation av hus ger upphov till en stor mängd schaktmassor. Den enorma volymen jordmassor behöver transporteras till såväl interna som externa mottagningsanläggningar för behandling eller deponi. Dessa transporter medför stora kostnader för både projektet och för miljön.

Stockholm Stad har tillsatt en projektgrupp där de övergripande målen är att minska transportarbetet till och från arbetsplatsområdet, minska totala utsläppen av klimatgaser bl.a. koldioxid, NOx samt effektivisera transportflöden för att minska kostnaden per ton av transporterat material.

Build Sweden är därmed byggledare för byggnationen av en inomhus masshanteringsyta med sorteringsverksamhet. Tanken är att det skall vara en operatör, upphandla interntransporter till masshanteringsyta, sjö- eller biltransporter, miljövänligare bränsle, eldrivna fordon och maskiner – BEAST Supplychain NEC.

Vidare skall även driften vara mer klimatvänlig med 300 000 kWh per år från 2 000 kvm solceller på tältet, eldrivna hjullastare, 4-6 timmars körning per batteri, eldrivna sorteringsverk, utsläppsreducering per år ca 118 ton CO2, fosilfritt bränsle HVO100 interntransporter .