bild 7 bild 4 bild 6

En kontrollansvarig (KA) ser till att lagar och regler följs i ett byggprojekt. När byggnadsarbeten kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska byggherren använda en KA. Detta enligt plan- och bygglagens (PBL) nya regler.

Det är betydelsefullt att den kontrollansvarige har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Den kontrollansvarige måste vara certifierad enligt 10 kap. 9 § nya PBL (2010:900). Den kontrollansvarige hjälper till med att ta fram kontrollplaner, följer upp kontrollplanen och ser till att kontroller utförs. KA är med vid tekniska samråd och besiktningar samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Vid avvikelser informerar KA byggherren och vid behov skall byggnadsnämnden meddelas.

Vi på Build Sweden är certifierade enligt plan-och bygglagen, och utför KA-arbeten.

Välkommen att kontakta oss!